14 GSK Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne

Chrurgia Naczyń Wieńcowych

studenci

Regulamin dydaktyczny na rok akademicki 2004/2005
Wydział lekarski


Jednostka dydaktyczna w której realizowany jest program nauczania:
Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii AM w Gdańsku

Nazwa przedmiotu: Kardiochirurgia i Chirurgia Naczyń
Rok studiów: VI
Kierunek: Wydział Lekarski

Warunki zaliczenia przedmiotu: Zajęcia (ćwiczenia, seminaria i wykłady) odbywają się w ramach bloku zajęć z chirurgii, zaliczenie części kardiochirurgicznej jest uzyskiwane na podstawie obecności na zajęciach.

Terminy i formy kolokwiów: nie dotyczy.

Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych: Odrobienie zajęć jest możliwe z inną grupą studencką mającą identyczne zajęcia w późniejszym terminie, lub w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Kliniki po zakończeniu wszystkich zajęć przewidzianych w planie nauczania.

Tryb zwolnień z egzaminu: nie dotyczy.

Formy egzaminu lub zaliczenia: Egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza jest część to egzamin testowy z wszystkich gałęzi chirurgii (pytania są przygotowywane przez wszystkie Kliniki). Po zaliczeniu testu egzamin ustny składający się z 2 części: praktycznej (badanie i omówienie leczenia chorego) oraz teoretycznej. Na podstawie ilości punktów otrzymanych na teście i oceny wiedzy na egzaminie ustnym wystawiana jest ocena końcowa.
-------------------------------------------------------------------------

Zakres materiału

Chirurgia tętnic

1. Anatomia, fizjologia i badanie tętnic.
2. Zespoły niedokrwienne.
3. Rodzaje zabiegów chirurgicznych.
4. Specyfikacje tętniaków aorty brzusznej.
5. Ostre niedokrwienne kończyn:
- a. zatory tętnic
- b. zakrzepy tętnic
- c. urazy tętnic

Literatura:
1. "Chirurgia" - pod red. Z. Łapińskiego
2. "Chirurgia tętnic" - pod red. H. Rykowskiego
3. "Ostre niedokrwienie kończyn" - pod red. W. Noszczyka (1976)
4. "Chirurgia tętnic i żył obwodowych" - pod red. W. Noszczyka (1998)

Chirurgiczne leczenie chorób układu żylnego

1. Anatomia, fizjologia i badanie układu żylnego
2. Operacyjne leczenie żylaków kończyn dolnych
3. Zakrzepica żył i jej następstwa
4. Chirurgiczne leczenie zatoru tętnicy płucnej.

Literatura:
1. "Chirurgia" - pod red. Z. Łapińskiego
2. "Żylaki kończyn dolnych" - pod red. K. Żałogi (1972)
3. "Zakrzepy żylne" - pod red. H. Rykowski (1972)

-----------------------------------------------------------------------------

Zajęcia z kardiochirurgii prowadzą

Prof. dr hab. Jan Rogowski
dr med. Brzeziński Maciej
dr med. Jagielak Dariusz
dr med. Jarmoszewicz Krzysztof
dr med. Juściński Jacek
dr med. Pawlaczyk Rafał
dr med. Siondalski Piotr
 

Zajęcia z chirurgii naczyniowej prowadzą

dr med. Wojciechowski Jacek
dr med. Grzegorz Halena

 

ZALOGUJ SIĘ

Nie pamiętam hasła Zarejestruj się ZALOGUJ

ADRES KLINIKI

 • Klinika Kardiochiurgii
  i Chirurgii Naczyniowej
  Uniwersyteckie Centrum
  Kliniczne
 • ul. Smoluchowskiego 17,
  80-214 Gdańsk
  tel. (058) 584-42-00,
  fax. (058) 584-42-10
 • Kierownik Kliniki
  Prof. dr hab. Jan Rogowski
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Zgłoszenie pacjenta